.

MODULE (BUITEN)GERECHTELIJKE BESCHERMING - Leuven

BESCHERMINGSMAATREGELEN BIJ (ON)BEKWAAMHEID BINNEN DE WERKCONTEXT VAN EEN ZIEKENHUIS

Wanneer we denken aan de termen zorgvolmacht, wilsonbekwaamheid, bewind … zijn maatschappelijk werkers steeds betrokken in dit complexe proces.

Maatschappelijk werkers in een ziekenhuis hebben oog voor de impact van de ziekte op de verschillende levensdomeinen van patiënten. In het verlengde hiervan zetten wij in op het informeren van patiënten en hun naasten, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Maar wat als patiënten onbekwaam zijn om hun wil te uiten en hierdoor ook handelingsonbekwaam zijn? Welke beschermingsmaatregelen bestaan er dan en bieden zij een kader, waarbinnen naasten of derden in de mogelijkheid zijn om bepaalde rechtshandelingen in de plaats van de patiënt te stellen?

Deze vorming start met een toelichting van enkele belangrijke begrippen zoals wilsonbekwaamheid versus handelingsonbekwaamheid en een overzicht van de verschillende buitengerechtelijke beschermingsmaatregelen zoals de ‘zorgvolmacht’.

Vervolgens wordt er uitgebreid stilgestaan bij het wettelijk kader van de meest omvattende  beschermingsmaatregel met name: het bewind over de persoon en/of zijn goederen.

In het tweede deel van deze vormingsdag vertalen we de wetgeving naar de praktijk.  Hoe komen we multidisciplinair tot de beslissing dat een aanvraag bewind noodzakelijk is? Welke rol vervullen de behandelende arts en maatschappelijk werker in dit proces? Hoe verloopt een aanvraag bewind in de praktijk en waar dien je als maatschappelijk werker op te letten bij het invullen van een verzoekschrift?

Met deze vorming hopen we u op het einde van de dag een antwoord te bieden op o.a. volgende vragen:

Wat is het verschil tussen bewind en een zorgvolmacht? Heeft een vertrouwenspersoon dezelfde bevoegdheden als een (wettelijke) vertegenwoordiger? Wie beslist over de patiënt als hij/zij dat zelf niet meer kan? Kan iedereen een aanvraag bewind opstarten en hoe verloopt dit in de praktijk? Hoe verhoudt het bewind zich tegenover de uitoefening van de wet op de patiëntrechten?

Wij  rekenen tijdens deze dag ook op interactie met het publiek, zodat we good practices met elkaar kunnen delen, alsook knelpunten kunnen bespreken, waarmee we worden geconfronteerd in de dagelijkse praktijk.

Sprekers

Dr. Christophe Lemmens, gastprofessor sinds 2014 Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek bij de Universiteit Antwerpen. Sinds 2013 is hij ingeschreven aan de balie van Leuven en verbonden aan het kantoor. Sinds 2020 is hij partner van het advocatenkantoor.

Hij schrijft op regelmatige basis wetenschappelijke publicaties over diverse thema’s en geeft lezingen in binnen- en buitenland.

Prof  Em Jan De Lepeleire is huisarts met een uitgebreide ervaring in de zorg voor patiënten met een psychiatrische problematiek, Eerstelijnsvoorzitter in Antwerpen Zuid en Covoorzitter van het Belgisch Raadgevend comité Bio-Ethiek. Hij is actief als ‘onafhankelijke arts’ voor het vaststellen van de wils(on)bekwaamheid en/of handelings(on)bekwaamheid ten gevolge van de medische problematiek in het kader van de  gerechtelijke procedure aanvraag bewind.

Esther Van Reeth, werkzaam sinds 2000 als maatschappelijk werker in het psychiatrisch ziekenhuis UPC KU Leuven en sinds 2017 coördinator van het Competentiecentrum Sociaal Werk te UPC Leuven. Zij is vanuit haar voorziening gemandateerd om aanvragen bewind in te dienen en wordt in de dagelijkse praktijk betrokken bij complexe situaties om mee na te denken over of een aanvraag bewind aangewezen, dan wel noodzakelijk is.

Deze vorming richt zich op sociaal werkers werkzaam op de dienst sociaal werk van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.

Programma

9u: verwelkoming aanwezigen

Deel 1:

9u30u - 12u: uiteenzetting wettelijk kader bewind en zorgvolmacht door Christophe Lemmens

(online aansluiten mogelijk, enkel voor dit onderdeel)

12u-13u: lunchpauze

Deel 2:

13u-14u: tandem medisch-maatschappelijk werk

14u-16u: praktijkgerichte toelichting van algemene kaders en practica rond het opstellen van een verzoekschrift (hoe begin ik eraan, wat zijn de aandachtspunten?)

 

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving!

Vriendelijke groeten,

Vanuit BSWZ

Voorzitters

Elke Lagae

Joeri De Munck

 

Coördinator

Tina Visser

 

Dit vormingsmoment kan ingericht worden dankzij de steun van:

VVVL

in het kader van kwaliteitsverbetering sociaal werk in het ziekenhuis

Opleiding eigenschappen

Startdatum 04-06-2024 09:30
Einddatum 04-06-2024 16:00
Sluitingsdatum 28-05-2024
Max. deelnemers 40
Registered 30
Aantal plaatsen 10
Prijs per persoon Gratis
Locatie Leuven Provinciehuis (auditorium)

Helaas volzet of inschrijfdatum is verlopen

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.